Oferta

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Syndyk masy upadłości Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok, Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku, 15-102 Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 8, ogłasza, PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 8, o łącznej powierzchni 1.0865 ha, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 549/6 i 550/12 obręb 0012 Białostoczek Płd. oraz prawo własności budynków i budowli, które stanowią odrębną nieruchomość budynkową i odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW BI1B 00049786/6. Cena wywoławcza 6 500 000,00 PLN.

Przetarg nastąpi na warunkach określonych w Regulaminie przetargu z dnia 21 października 2020 roku, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.zwse.bialystok.pl oraz dostępny w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 8 15-102 Białystok w poniedziałek i środę w godz. 10.00 – 12.00 (po uprzednim uzgodnieniu wizyty z Włodzimierzem Sawczuk, tel. kom. 572 670 634). Prezentacja nieruchomości dla zainteresowanych odbędzie się 25 listopada 2020 roku o godz.10.00 z zachowaniem przepisanych prawem rygorów sanitarnych na dzień oględzin. W związku ze stanem epidemii korona wirusa z prezentacji wyłączone zostają pokoje, łazienki, pomieszczenia socjalne w budynku biurowym. Oferty z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej) należy składać do dnia 30 listopada 2020 roku na zasadach określonych w Regulaminie przetargu. Wadium dla w/w nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek w Banku PKO BP SA Nr. 23 1020 1068 0000 1902 0340 2948 do dnia 27 listopada 2020 roku. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia Przetargu bez podania przyczyn.

  • Ogłoszenie o przetargu
  • Regulamin przetargu
  • Załącznik nr 1 do regulaminu
  • Załącznik nr 2 do regulaminu
  • Załącznik nr 3 do regulaminu
  • Załącznik nr 4 do regulaminu
  • Załącznik nr 5 do regulaminu
  •